نظرسنجی زائر

الزامی
فن بیان (ساده گویی-شیوایی-جذابیت)
مدیریت زمان
آراستگی ظاهری
تشریح مناطق و یادمان ها
تشریح عملیات ها
بیان خاطرات
تعامل و سعه صدر
توانایی پاسخگویی به سوالات
آیا در اعزام بعدی تمایل دارید ایشان راوی باشند؟
Captcha
*